Drænprojektet

Læs her for løbende status på drænprojektet fra bestyrelsen:

Status på drænprojektet, februar 2020:

Hvor langt er vi kommet og hvad kommer der til at ske?

Drænprojektet er ved at nå sin ende. Det har været et kæmpe arbejde for dem der skulle grave, dels pga vejret, og fordi der under så stort et arbejde opstår nye ting, man ikke kan forudse.  Der har været holdt møder hver uge for at samle løse ender mm. I denne forbindelse takker foreningen vores lokale mand Benny Møller B20 for hans store arbejde.

Der er mange der har spurgt til, hvad der kommer til at ske efterfølgende, da der er mange mudderhuller i A og B, samt vejene er mudret til. Vi har måttet finde plads til alt jord og mudder fra søen, som blev gravet op. Det blev til mere end forventet. Dette er aftalt løbende mellem kommunen og Kjeld Morel.

Søen bliver indrammet af et trådhegn, som tidligere, så det er sikkert. Dette kræves af kommunen.

Vores stier og veje ser ikke godt ud i øjeblikket. Dette rettes dog op: Alle steder hvor der har været gravet dræn/ brønde ned, vil blive jævnet ud. Alle brønde vil blive justeret i højden i forhold til terræn. Dette gøres af Ingels, når vejret bliver bedre og de kan køre på jorden igen, og det hele har “ sat” sig. Dvs. vi forventer det bliver engang i foråret.

Efterfølgende skal vi selv stå for såning af græs på stierne og fællesområderne.

Vores veje bliver rettet op igen, og der bliver lavet tre bump ved legepladsen når arbejdet er færdigt. Vognmanden er bestilt.

Der vil blive lagt store sten ud ved indgangen til stierne, så man ikke kan køre ned af dem med bil, men kun trække/skubbe med en trailer. Dette for at sikre, at vores nye dræn ikke bliver ødelagt.

Håber at det skrevne er uddybning nok, ellers er man velkommen til at sende os en mail.

Mange hilsener

Bestyrelsen

Igangsætning af projektet! 16. september 2019

Kære alle andelshavere.

Vi er så heldige at drænprojektet nu går i gang og vil vare de næste par måneder.

Det betyder at der vil blive gravet op på stierne, særligt i B, lavet nye brønde og en del andet, som på den bedst mulige måde skal fremtidssikre vores område mod fremtidige oversvømmelser.

Hvis vi får tilladelse, vil der også blive gravet sø ud.

Der vil blive stillet en skurvogn op ved fælleshuset til håndværkerne, og der vil køre store maskiner i området. Desuden vil der i perioden blive lagt jord flere steder i området, blandt andet over for fælleshuset. Denne jord skal senere anvendes til opfyldning, og må ikke fjernes.

Gravearbejdet starter i B området for enden af P-pladsen. Det vil flytte sig rundt efter den mest hensigtsmæssige måde. Det vil betyde, at der kan forekomme problemer med parkering og adgang til enkelte parceller i korte perioder.

På projektet er der tilknyttet en byggeleder, som vil være i området med jævne mellemrum. Byggelederen vil orientere foreningen om projektet via opslag på den opstillede skurvogn.

Vi håber på stor forståelse fra alle.

Mvh Bestyrelsen

Maj 2019:

Processen omkring dræn varetages lige nu primært af OF. Indtil vi ved om der er brug for, at vi involverer os lokalt, venter vi med eventuelt at oprette et drænudvalg.

Lige nu afventer vi et udspil til en drænløsning fra Kjeld Morel, som arbejder med vand-problematikker i flere af foreningerne under OF. Morel er statsautoriseret grundforbedringskonsulent med eget firma, læs mere om det her: www.morel.dk

Det vigtige på vores side er, at vi fortsat udfører det nødvendige løbende vedligehold af foreningens eksisterende dræn, afløb, grøfter, pumper, søer etc.

Lige nu er vi i gang med at:

  • Selv samle op på den eksisterende viden.
  • Gennemføre dialog med de kræfter i foreningen (senere evt også professionelle uden for foreningen) som kan hjælpe med løbende vedligehold og overvågning.

Interesserede kan læse de to seneste rapporter omkring dræn i Kvistgård:

Vores lokale drænekspert Mr. Pete har skrevet denne meget grundige rapport. Den er relevant læsning for alle. Især dem med våde grunde, som ved læsning af rapporten måske vil forstå, hvorfor netop deres grund er våd. Tip: Se om din grund er nævnt under cases på side 14-16.

Kjeld Morel har skrevet denne opsummering og vurdering af mulige løsninger, som i høj grad er baseret på den viden om foreningen, man kan læse i Mr. Petes rapport.

Indlæg fra den tidligere bestyrelse:

D. 4. juli 2018 blev der holdt første drænmøde med Kjeld Morel. Kjeld Morell er brugt i andre lokalafdelinger og han skal vurdere det store materiale der er udarbejdet. Næste møde i drænprojektet er d. 27. august 2018, hvor Kjeld Morel skal have afklare nogle spørgsmål. Når han har færdiggjort gennemgangen vil vi blive forelagt nogle anbefalinger, som vi efterfølgende kan arbejde videre med i samarbejde med FMS.

Yderligere skal der i løbet af september måned indrapporteres, hvilke tiltag der er indført siden den store Orbicon rapport blev udarbejdet for alle lokalafdelinger til HB og FMS. Dette for at der kan skabes et fuldt overblik over status på drænprojekterne i alle lokalafdelingerne og for at vurdere de økonomiske forhold.

———————————————————————————————————-

  1. Den 16. Maj 2017 holdt drængruppen i bestyrelsen møde med Norconsult.
  2. På baggrund af dette møde sendte Norconsult følgende notat: Notat – Norconsult.
  3. Herefter afholdt drængruppen i bestyrelsen endnu et møde med Norconsult den 3. August 2017

4. 20.08.17 Agenda til kommende møde med  Helsingør Kommune og Norconsult:

Agenda for mødet:
* Udledning af overfladevand fra Hornbækvej til OFK.
* Udvidelse af eksisterede forbassin.
* Forbedring af afløbsforhold i eksisterende grøft/vandløb.
* Kan beregning eller relevant data udleveres for vurdering af Hornbækvejs hydrauliskbelastning af OFK?
* Munkesøvandløb
* Etablering af funktionelt overvandssystem.
* Klimasikrings tiltag ved OFK
* Hævning af terræn mellem Munkesøvandløb og OFK.
* Aflastning af Munkesøvandløbet under skybrud.
* Kan beregning eller relevant data udleveres til vurdering af Munkesøvandløb hydrauliskbelastning?
* Skal der søges ny dispensation.

5. Norconsult har foretaget en foreløbig vurdering af området: Dræn – Foreløbig markering af udsatte grunde

6. Møde med Norconsult og Helsingør kommune fredag den 25. august i klubhuset.

Norconsult og Helsingør Kommune mødtes med repræsentanter fra bestyrelsen i klubhuset fredag den 25. august. Her blev drøftet muligheder for dræning af parceller, samt muligheder for at opsamle regnvand ved ekstreme renghændelser. Der arbejdes med at nedlægge dræn i stierne, fremfor på parcellerne, da effekten her bliver større og leder vandet væk fra husene. I disse drøftelser blev det klart at der er områder i og op til OF-Kvistgård, hvor vedligeholdelsesforpligtigelsen ikke er afklaret (den ene tror den anden gør osv.) Dette vil blive afklaret snarest. I forbindelse med opbevaring af regnvand arbejdes der stadig med en oprensning og udvidelse af søen. Udvidelsen tænkes dog lidt mere fleksibel, så søen – på en kontrolleret måde – så at sige kan løbe over sine bredder ved ekstrem nedbør.  Norconsult arbejder nu videre med et overordnet projektforslag der vil blive præsenteret på den ekstraordinære generalforsamling. Det endelige projekt vil blive bragt til afstemning på en generalforsamlingen i marts.

Mail fra Andreas (Helsingør kommune) ifb med drænprojektet

Billede OF