Nyt fra bestyrelsen

Referater fra bestyrelsesmøder kan læses i fælleshuset og her. Vi afholder bestyrelsesmøde en gang om månedet. Næste bestyrelsesmøde kan ses i kalenderen.

Vi arbejder i det tempo det er muligt, når man udfører frivilligt bestyrelsesarbejde ved siden af fuldtidsjob. Derfor vil der være en længere svartid på henvendelser, end det er optimalt. Vi beder jer have tålmodighed.

Syn af huse vil igen blive foretaget løbende, dog med længere interval om vinteren. Der må beregnes en behandlingstid på op 3 mdr. fra den dag der anmodes om syn, indtil sagen er færdigbehandlet af OF Fritid i Gothersgade.

Medlemmer opfordres til at henvende sig på åbent hus de datofastsatte søndage. (se kalender og opslag i fælleshuset).

Info fra Bestyrelsen  

Medlemsmøde d 2 oktober 2022kl 11-13 i Kvistgård sportsklub, Reerstrupvej 2, Kvistgård

Materiale vedr. medlemsmøde findes herunder
¨
HUSK!!! Fællesarbejdsdag den 3. september 2022.
Vi starter kl 9 med kaffe og brød i fælleshuset, derefter fordeling af arbejdsopgaver. Der er skal males, graves og ryddes op. Vi slutter kl 13 som vi plejer med pølser på gril.
Glæder os til at se så mange som mulig.
Vh bestyrelsen.
den 29. maj 2022
I løbet af kommende uge, begynder arbejdet med at lægge lergrus på stierne. Der bliver lagt en bunke på den store p-plads. Lad venligst bunken ligge. Fortæl det gerne videre, tak:)
Erik er nu færdig med at jævne pladsen bag Fælleshuset.
Vh
Bestyrelsen

Info vedrørende affaldssortering

Bestyrelsen er i dialog med Helsingør Kommune omkring en ekstra plast-container til samtlige pladser i foreningen og om en ekstra pap-container til pladsen ved Fælleshuset.

Hvis alle nøjes med at benytte containerne til hverdagsaffald, er der rigelig plads.

Har man plast, der ikke kan komme i containeren, skal det på Skibstrup.

Store papkasser ligeledes.

Containerne er ikke til storskrald.

Med almindelig omtanke, kan det sagtens fungere.

Man må ikke lægge affald ved siden af containerne, da ingen rydder op efter dem, der gør. Kun rotterne.

26. februar 2019

Tiden for GF nærmer sig. Som offentliggjort i nyhedsbrev fra OF Gothersgade så afholdes GF d. 31. marts 2019 kl. 14:00. Som vanligt har vi lejet Kvistgaard Idrætsanlæg, Reerstrupvej 2A, 3490 Kvistgaard.

Husk at det er kun er de personer der står på overdragelsesdokumentet der har adgang til GF.

Indkaldelse til GF udsendes pr. mail og pr. brev til de parceller hvor vi stadig mangler mailadresser. Forslag til afstemning skal være bestyrelsen i hænde 1. marts 2019

16. august 2018

Der er omdelt et eksemplar af de nye vedtægter i alle postkasser. Vedtægterne kan også findes her på hjemmesiden under Regler, syn og blanketter

Ændringer i bestyrelsen

Sus har valgt at forlade bestyrelsen af personlige grunde. Vi har tre suppleanter, og vi reorganiserer os på førstkommende bestyrelsesmøde. Tak til Sus for arbejdet der er udført i de seneste to måneder.

STORSKRALD i KR. HIMMELFART FERIEN

Så blev det endelig tid til storskrald. Det foregår som sædvanligt på P-pladsen ved klubhuset, og forhåbentligt skal vi klunse en masse og hygge os med at køre ting frem og tilbage til haverne.

Sanderødgård modtager IKKE følgende genstande:

 • Asbest
 • Dagrenovation
 • Elektronik
 • Fugemasse
 • Hele læs med master, sveller eller dæk
 • Køleskabe/frysere/vaskemaskiner og lign.
 • Lysstofrør/energisparepærer
 • Maling/Træbeskyttelse
 • Olie/Kemikalier
 • PCB
 • Vinduer/termoruder/Glas
 • Fliser/Sten

Husk at der vores egne pengepung der bliver belastet såfremt reglerne ikke overholdes. Så hjælp din med parcelejer med at huske reglerne, hvis det skulle glippe.

De bedste hilsener bestyrelsen

Lørdag d. 21. april 2018 blev der afholdt Kongres i Tåstrup. Vi har fået nye vedtægter, og Maria Garde er valgt som formand. Vi glæder os til samarbejdet og ønsker Maria stort tillykke.

KOMMENDE BESTYRELSESMØDER

Næste bestyrelsesmøde er 8. maj 2018. Husk at bestyrelsen meget gerne modtager gode ideer og spørgsmål på mail.

De bedste hilsener fra bestyrelsen

HUSK GENERALFORSAMING

Husk årets generalforsamling den 17. marts. I år har vi valgt at lægge mødet i Kvistgård, således at alle kan bruge deres vanlige transport til og fra foreningen. Vi håber, det vil blive taget godt imod.

Generalforsamlingen finder sted:
Kvistgård Idrætsanlæg
Reerstrupvej 2A
3490 Kvistgård

De bedste hilsener bestyrelsen

KOMMENDE BESTYRELSESMØDE

Næste bestyrelsesmøde er 14. marts. Husk at bestyrelsen meget gerne modtager gode ideer og spørgsmål på mail.

De bedste hilsener fra bestyrelsen

KOMMENDE BESTYRELSESMØDE

Næste bestyrelsesmøde er 14. februar. Såfremt du har gode ideer eller spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os før mødet.

De bedste hilsner fra bestyrelsen

KOMMENDE BESTYRELSESMØDE

Næste bestyrelsesmøde er 5. december. Såfremt du har gode ideer eller spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os før mødet.

De bedste hilsner fra bestyrelsen

KOMMENDE BESTYRELSESMØDE

Mødet er afholdt, referat er på hjemmesiden. Næste bestyrelsesmøde er 7. november. Såfremt du har gode ideer eller spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os før mødet.

De bedste hilsner fra bestyrelsen

KOMMENDE BESTYRELSESMØDE

Mødet er afholdt, referat er på hjemmesiden. Førstkommende bestyrelsesmøde er tirsdag den 24. oktober. Såfremt man har gode ideer eller spørgsmål er man velkommen til at skrive til os før mødet.

De bedste hilsner fra bestyrelsen

INFO om den ekstraordinære generalforsamling, mandag d. 9. oktober kl. 18.

Kære deltager i mandagens ekstraordinære generalforsamling.

DGI-byen er et stort område. Vi afholder mødet i SPISEHUSET. Se derfor kortet for vejledning.
Oversigt DGI

Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling i OF-Kvistgård

Mandag d. 9. oktober 2017 kl. 18.00-21.30
i
DGI-Byen, Tietgensgade 65, 1704 Kbh V

 1. Velkomst
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Valg af referent
  5. Forslag om videre samarbejde med Norconsult vedr. drænprojekt – se det bilag 1. for projektbeskrivelse. Per Kongsgaard kommer og præsenterer projektet.
 1. Valg af ny bestyrelse

Formand

Kassér

3-5 bestyrelsesmedlemmer

2 suppleanter

 1. Gennemgang af forslag til ny vedtægt for OF, herunder formulering af ændringsforslag.

Under dette punkt, skal der foretages en afstemning om, hvorvidt lokalforeningen ønsker at den ekstraordinære kongres behandler forslaget til ny vedtægt (vedtægtens endelige ordlyd vil naturligvis først fremgå på den ekstraordinære kongres, når der på den ekstraordinære kongres er stemt om de mange ændringsforslag).

 1. Valg af delegerede + suppleanter til den ekstraordinære kongres
(10+ 2 suppleanter – herudover 5 bestyrelsesmedlemmer)
 2. Eventuelt

Hvis du/I for nylig har været i restance bedes kvittering for indbetaling af kontingent medbragt.

Tilmelding senest mandag d. 2 oktober på mail ekstragf@gmail.com eller på tlf. 2146 6163 (Annemette) i forhold til mad og drikkevarer.

Hver parcel har kun rådighed over 1 stemme og kan kun besidde 1 bestyrelsespost.

Valgbare til tillidsposter og kongresdelegerede er alle der er underskriver(e) på OF’s overdragelsesdokument. (Se vedtægter for Omegnens Fritidshaveforening §19)

På gensyn
Bestyrelsen i OF-Kvistgård

 –

VINTERNØGLER:

I forhold til vinternøgler har bestyrelsen besluttet, at opfordre den nye bestyrelse til at bibeholde sommer-cylinderen, så alle frit kan benytte baderum og wc udenfor sæsonen. Vinternøglerne skal stadig afleveres enten i søndagsvagten eller i bestyrelsens postkasse ved klubhuset. Hvad der fremover sker ift vinternøgler bliver en beslutning for den kommende bestyrelse.

Mange hilsener bestyrelsen

Den samlede bestyrelse i OF Kvistgård går af

Læs referatet fra medlemsmødet og Bestyrelsens nyhedsbrev her:

Nyhedsbrev – bestyrelsen går af

Referat fra medlemsmødet 17.08.2017

Fællesarbejde i foreningen den 20. august 2017

fællesarbejde

Medlemsmøde i Klubhuset søndag den 6. august kl. 10-12

Dagsorden:
1) Siden sidst fra bestyrelsen
2) Hovedforeningens nye vedtægter (orientering om ekstraordinær kongres og generalforsamling)
3) Orientering om drænprojektet
4) Facebook – nu med bestyrelsen som medlem
5) Legepladsen
6) Eventuelt
 –
26.06.17

SOMMERFEST I OF KVISTGÅRD…!

– Bliver kun til virkelighed hvis der er nogen som melder sig på banen. Datoen er på kalenderen sat til den 5. august. Kontakt bestyrelsen for budget-overslag og eventuelle ideer.

//Bestyrelsen

19.06.17

Sankt Hnas

14.06.17
Så er referatet fra generalforsamlingen på hjemmesiden. Læs det under “Bestyrelsen: Referater – Generalforsamlinger & Beretninger”.

//Bestyrelsen

03.06.17
Fællesarbejde i Of Kvistgård søndag den 11. juni. Se mere her

Billedresultat for team work outside

Vel mødt!

//Bestyrelsen

28.04.17

Grundet fortsat vandspild – også om natten – vil vi forsøge at lokalisere de sprængte vandrør ved forsøgsvist at lukke for de enkelte områder (A, B, C) fra mandag den 1. maj i perioden mellem 22 og 06. Vi beklager eventuelle gener.

Billedresultat for no water

//Bestyrelsen

24.04.17
meeting outdoor

Medlemsmøde om Hovedforeningens nye vedtægter

Søndag den 14. maj kl. 11 i Klubhuset

Forslaget til de nye vedtægter er udsendt med OF bladet.På mødet er det muligt at komme med forslag til ændringer til det nuværende forslag. OF Kvistgårds samlede forslag til ændringer vedtages på den evt. ekstraordinære generalforsamling i efteråret.

 Vel mødt,

Bestyrelsen

GENERALFORSAMLING
Tilmelding til generalforsamlingen den 25. marts kan ske på mail: generalforsamling2017@gmail.com senest den 20. marts. Husk at skrive navn, parcel, samt antal deltagere.
DER ÅBNES FOR VANDET I HAVERNE SØNDAG DEN 26. MARTS KL. 12.
Der er vigtigt, at parcelindehaverne er til stede ved vandåbning – eller har bedt naboen om at være til stede, så vi undgår vandspild og oversvømmede huse grundet brud på rør og lign.
//Vel mødt 🙂
29.11.16

Generalforsamling 2017 i OF Kvistgård

Der afholdes lokal generalforsamling lørdag den 25. marts 2017 – kl. 10.30

Generalforsamlingen afholdes i Forfatterforeningens mødelokaler

Strandgade 6, stuen

1401 København K.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være lokalbestyrelsen i hænde senest den 23. februar 2017

Forslag kan sendes til O.F. Kvistgård, Hornbækvej 125, 3490 Kvistgård, eller på mail:

info@of-kvistgaard.dk

Vinternøgle til baderummet.

I lighed med sidste år, er det besluttet, at der igen er mulighed for, at benytte baderummet i vinterhalvåret, ved køb af en vinternøgle.

Bevæggrunden er, at flere kommer og overnatter i weekenderne, flere har behov for at bade efter en løbetur i naturen, eller efter en lang dag med havearbejde.

Det forudsætter dog, at de andelshavere som køber nøgle også gør rent efter sig. Der bliver sat en liste op i baderummet, hvor det fremgår, hvem der har købt nøgle.

Køb af nøgle

Nøglen kan købes i kontortiden d. 9. okt og d. 23. okt.

Pris kr. 200 pr. vinter. Nedsat pris fra sidste år.

Nøglen betales kontant, – der medfølger kvittering med ordensregler.

Venlige hilsner

Bestyrelsen.

_____

Juli 2016/

Der afholdes medlemsmøde dagen efter sommerfesten. Altså mød op i festteltet den 7. august kl 10:30.

Maj 2016/

Forstoppelse toilet, baderum og vaskeri.

Alle er genåbnet efter forstoppelse i rørene. Kloakmesteren fandt vaskeklude i kloakrøret. Der er stadig et stop, som skal findes ved tv-inspektion. Så indtil videre, spar på wc-papiret.

Det skal fremhæves at der ikke må henkastes store mængder af wc-papir eller håndklæder, vaskeklude, bleer og lignende, hverken i toilettet eller i potte-potte hullet på bagsiden af huset.

Opdatering: Kloakmesteren fandt en øldåse i kloakrøret. Den må være smidt ned i pottepotte hullet på bagsiden af fælleshuset. Formentligt under det øvrige hærværk på bænke, postkasse mv.

Potte-potte-rummet vil være aflåst fremover. Det er samme nøgle som til toilet/bad.

April 2016/

Referat fra generalforsamlingen plus forslag:

Lægges på hjemmesiden, når det er godkendt på førstkommende bestyrelsesmøde.

Generalforsamling: Så er foråret på vej. Bestyrelsen håber at se jer alle sammen søndag den 13. marts 2016 klokken 11 i Østerbrohuset, Århusgade 101-102, 2100 København Ø. Tilmelding: Oplys navn, havenummer og antal personer og send mail til: kvistgaard2016@gmail.com eller på telefon: 23821307

Der åbnes for vandet – som besluttet på sidste generalforsamling – den sidste lørdag i marts måned, den 26. kl. 11. Parcelindehaverne skal være tilstede eller have allieret sig med naboer som tjekker deres grunde for at undgå vandspild.

//Bestyrelsen

November 2016/

Indkaldelse og dagsorden til ekstraordinær generalforsamling i OF-Kvistgård onsdag den 25. november 2015 kl. 19.00 i Østerbrohuset, Århusgade 101-103, 2100 København. (se regnskabet længere nede)

Dagsorden:

 1. Velkomst ved bestyrelsen
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Den økonomiske situation i OF Kvistgård
  1. Fremlæggelse af regnskab for perioden 1. januar – 31. oktober 2015 samt budget for den resterende periode af 2015
  2. Redegørelse af bestyrelsens syn på beskyldninger om bedrageri begået af bestyrelsen og grønne mænd samt at foreningens formue / likvider skulle være brugt op.
  3. Bestyrelsens forslag til den fremtidige håndtering af små ind- og udbetalinger i OF Kvistgård.
  4. Drøftelse af om OF Kvistgård skal vælge en statsautoriseret eller registeret revisor til at påtegne regnskabet for 2015 og fremover.
 5. Valg til bestyrelsen frem til den ordinære generalforsamling 13. marts 2016:
  1. formand (Jette Szymanski – genopstiller)
  2. kasserer (Anne Sommer – genopstiller)
  3. bestyrelsesmedlem (Annemette Ryge – genopstiller)
  4. bestyrelsesmedlem (Leif Hansen – genopstiller)
  5. bestyrelsesmedlem (Inge Bay – genopstiller)
  6. bestyrelsesmedlem (Michael Clement – genopstiller)
  7. bestyrelsesmedlem (Sofie Søndergaard Szymanski – genopstiller)
  8. suppleant (Lone Hornehøj – genopstiller)
  9. 2. suppleant (Britta Gerd Hansen – genopstiller)
 6. Eventuelt

Hvis du/I har været i restance bedes kvittering for kontingentbetaling medbragt.

Tilmelding til generalforsamlingen senest d. 17. november 2015 :

e-mail: ekstraGF2015@hotmail.com eller telefonisk: 40 59 90 77 (Sofie)

Husk at oplyse havenummer og antal deltagere.

Se regnskabet her:  Regnskab 31. okt. 2015

Og velkomstbrevet til nye medlemmer: Velkomstbrev OF

______________________________________________________________

Fællesarbejde og Arbejdernes Landsbank

 Søndag den 30. august er der fællesarbejde.

Kl. 12.00 vil Arbejdernes Landsbank, byde på øl/vand og give en kort information om mulighederne for at optage lån i husene.

Arbejdernes Landsbank har sponsoreret en tømre til at bygge et nyt hegn – med låge, rundt om det afløb vi har til tømning af campingtoilet, Porta Potti.

Kom og deltag i en konkurrence – og vind en flot gavekurv.

 

OF Kvistgård er kunde i Arbejdernes Landsbank.

VANDÅBNING UDSKUDT GRUNDET MELDING OM FROST!!

Unknown  Vandåbningen er udskudt til lørdag den 28. marts 2015 klokken 11, da vejrguderne melder om frost lørdag, søndag, mandag og tirsdag i næste uge. 

Da vi tidligere år har haft store efterregninger grundet mange dages vandspild på parceller med defekt stophane og/eller sprængte vandrør, er der i år indført ny vandåbningsprocedure. Du skal nu sørge for at være tilstede ved vandåbning lørdag den 28. marts, eller aftale med en nabo at han eller hun tjekker din parcel for eventuelle ødelagte rør eller stophaner, som kan medføre uretmæssig vandudledning- og spild. Er du eller en nabo ikke tilstede ved vandåbning og konstateres der efterfølgende vandspild, vil du blive pålagt at betale for VVS-arbejdet udført på anmodning fra bestyrelsen.

images

Opdateret den 17.03.15 af Bestyrelsen

HUSK GENERALFORSAMLING DEN 21. MARTS 2015 i  TOLDKAMMERET, HELSINGØR KLOKKEN 10.

Tilmelding til Generalforsamlingen 2015 sker ved at sende mail til: 

of-kvistgaardnet@outlook.dk

Husk at angive hvor mange I kommer og om I vil have frokost. 🙂

Generalforsamlingen afholdes i år i Toldkammerat Helsingør den 21. marts klokken 10.

Læs mere i indkaldelsen her: Indkaldelse og dagsorden 2015

Læs bestyrelses-sekretær Sofies indlæg her: Kære Naboer i Kvistgård

Læs formanden Jettes beretning her: GF Beretning 2015

Se regnskab for 2014: Regnskab 2014

Og budget for 2015: Budget 2015

(Se flere opslag nedenfor)

KOMPOST TIL FRI AFBENYTTELSE (Juni 2014)

Se på nedenstående oversigt, hvor komposten kan afhentes.

MVH Bestyrelsen.

Skærmbillede 2014-09-18 kl. 22.55.25

OPSLAG OM SAMLETANKE (september 2014)

samletankimgres

Kommunens godkendelse er i hus og det er nu lovligt at få etableret SAMLETANKE til toilet, og/eller bad og køkkenvand. Overvejer du også at få etableret samletank? Læs mere om regler og retningsliner under “procedure for samletanke” på startsiden.

Prisen på etablering af samletank afhænger af parcellens placering og mængden af afledt vand. Send en mail til hjemmesideudvalget på: of-kvistgaardnet@outlook.dk, hvis du kunne tænke dig at gå sammen med andre parcelindehavere i jagten på det bedste tilbud. Vi lægger derefter dit indlæg op her på opslagstavlen.

KALENDER for 2014

Download og udprint en pdf. -version af kalenderen her: Kalender 2014 og skriv  medlemsmøder, fællesarbejde, haveaffald og storskrald ind i lommebogen. 

/Mange hilsener hjemmesideudvalget